Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Login Form

ราคาทองคำ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

333026
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
89
81
889
331267
2528
4707
333026

Your IP: 54.145.83.79
Server Time: 2018-10-21 17:23:53
มีข้อผิดพลาด
  • Failed deleting .htaccess

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
" แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง "
 
 
พันธกิจ

1. การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพหลัก และอาชีพรองให้กับประชาชน 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษา สาธารณสุข ศิบปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมและพัฒนาทางภาคการเกษตรกรรม ลดต้นทุนทางการผลิต ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเองและมีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น
6. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 
เทศบาลตำบลงิ้ว กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  7  ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนา จำนวน 16 แนวทาง
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ

1.1 พัฒนาระบบคมนาคมและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค

1.2 พัฒนาระบบไฟฟ้าและการสื่อสาร

1.3 จัดหาครุภัณฑ์และวัสดุให้หมู่บ้านและสำนักงาน

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งยั่งยืน

2.1 ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน และสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

2.2 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และการเมือง

3.1 ส่งเสริมด้านการศึกษาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

3.2 ส่งเสริม/สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

3.3 ส่งเสริมด้านสาธารสุข การกีฬา นันทนาการและการสังคมสงเคราะห์

4.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

4.1 ส่งเสริม พัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.2 ส่งเสริมการจัดการด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในตำบล

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมปลอดภัย ชุมชนรวมใจสร้างพลังชุมชน

5.1 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5.2 พัฒนาสังคมมีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน

6.ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

6.1 ส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.2 ส่งเสริมการจัดงานรัฐพิธี

7.ยุทธศาสตร์การบริหารโปร่งใส ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

7.1 พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

7.2 พัฒนาชีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงาน ใ้ห้มีประสิทธิภาพ

นายกเทศมนตรี

นายวาท  พระแป่

ปลัดเทศบาล

พ.อ.อ.อุทัย  สมนวล

ราคาน้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ