Get Adobe Flash player

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

Login Form

ราคาทองคำ

สถิติการเยี่ยมชมเว็บ

332764
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
56
103
627
331267
2266
4707
332764

Your IP: 54.224.247.42
Server Time: 2018-10-19 07:34:11
มีข้อผิดพลาด
  • Failed deleting .htaccess

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2560

 ดาวน์โหลดที่นี่....

 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559

 

 

*** 1.ปกเทศบัญญัติ

*** 2.ส่วนที่1

*** 3.คำแถลง

*** 4.คำแถลงรายรับ

*** 5.คำแถลงรายจ่าย

*** 6.ส่วนที่ 2

*** 7.หลักการและเหตุผล

*** 8.รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

*** 9.เทศบัญญัติ

*** 10.รายงานประมาณการรายรับ

*** 11.รายละเอียดประมาณการรับ

*** 12.รายงานประมาณการจ่าย

*** 13.งานบริหารงานทั่วไป

*** 14.งานบริหารงานคลัง

*** 15.งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

*** 16.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

*** 17.งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

*** 18.งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

*** 19.งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

*** 20.งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

*** 21.งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

*** 22.งานกีฬาและนันทนาการ

*** 23.งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

*** 24.งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

*** 25.งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

*** 26.งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

*** 27.งานกิจการประปา

*** 28.งบกลาง

 

นายกเทศมนตรี

นายวาท  พระแป่

ปลัดเทศบาล

พ.อ.อ.อุทัย  สมนวล

ราคาน้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

พยากรณ์อากาศ