ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,133
เดือนที่แล้ว
3,287
ปีนี้
19,385
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
163,876
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

    1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

    สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่องค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดำเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุกสาขาของกำลังอำนาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศษสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

      วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัซญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้

      ยุทธศาสตร์ชาติ

      ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม    ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์     “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันมีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป   จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่

 1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
 4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระสำคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้

1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

    มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

 1. การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
 3. การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล
 4. การพัฒนาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่
 5. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
 6. การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
 7. การปรับกระบวนการทำงานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

      เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน              กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

 1. การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาพ และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น
 2. การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและการบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก
 • ภาคการเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทำการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย
 • ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โยการใช้ดิจิทัลและการค้า มาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น
 • ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ เป็นต้น
 1. การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)สู่สากล และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
 2. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ
 3. การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา
 4. การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

    เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย  ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

 1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง
 3. การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์
 4. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี
 5. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง

4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม

     เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

 1. การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
 2. การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
 3. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย
 4. การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน
 5. การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ำ รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

 1. การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการทำลานทรัพยากรธรรมชาติ
 2. การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการปรับระบบการบริการจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
 3. การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 4. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 5. การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 6. การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม

 

6)ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ

 1. การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม
 2. การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
 3. การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
 4. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติชอบ
 5. การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล
 6. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
 7. การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

        1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

          วิสัยทัศน์

          แผนพัฒนาฉบับที่ 12 ยังคงต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 แผนฉบับที่ 12 ให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว      “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ

          เป้าหมาย

          การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

 1. เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0
 2. ผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศต่อหัว ( GDP Per Capital) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.)ต่อคนต่อปี
 3. ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
 4. การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่างออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)

       การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

 1. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 2. การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
 3. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน

           การลดความเลื่อมล้ำในสังคม

 1. การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
 2. บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง

           การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 1. รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
 2. ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 3. เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 4. เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 5. มีการบริหารจัดการน้ำให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ำ

        การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

 1. การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
 2. ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
 3. มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม

แนวทางการพัฒนา

    การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

    1. การส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา

     พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  และนวัตกรรม ทั้งด้านการลงทุนในการวิจัยและพัฒนา ด้านบุคลากรวิจัย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้ง สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ประกอบการมีบทบาทหลักด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนาให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณภัยโดยให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

     2. การพัฒนาผลิตภาพแรงงาน

     สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนากำลังคนและแรงงานให้มีทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและรองรับการเปิดเสรีของประชาคมอาเซียน โดยยกระดับและพัฒนาสมรรถนะแรงงานไทยด้วยเทคโนโลยี เร่งรัดให้แรงงานทั้งระบบมีการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเพื่อสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้ สนับสนุนให้แรงงานและปัจจัยการผลิตมีความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้ายระหว่างสาขาการผลิตและระหว่างพื้นที่การผลิต เพื่อให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายไปสู่สาขาการผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูงสุด และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมและบริการจัดทำกรอบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นมาตรฐานที่เชื่อมโยงกันเพื่อยกระดับทักษะของแรงงานไทย

 • การส่งเสริมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและพาณิชย์ดิจิตอล

พัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการให้มีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวและ

ดำเนินธุรกิจท่ามกลางการดำเนินนโยบายและมาตรการกีดกันทางการค้าในรูปแบบต่างๆ เพิ่มสัดส่วนความเป็นเจ้าของของคนไทยและสนับสนุนให้มีการขยายตลาดที่มีแบรนด์สินค้าและช่องทางการตลาดที่เป็นของตนเองมากขึ้น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล

 • การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

เร่งลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่

เศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ ทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานหลักของประเทศ พัฒนาท่าเรือที่มีศักยภาพให้เป็นท่าเรืออิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ รวมทั้งพัฒนาและปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงและผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรมระบบราง เป็นต้น เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศในการเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน

 • การปรับโครงสร้างการผลิต

ปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรโดยการปรับเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าเกษตรขั้น

ปฐมเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าสูงมีคุณภาพและมาตรฐานสากล สามารถสร้างความเชื่อมโยงทางด้านวัตถุดิบกับประเทศเพื่อนบ้านและลดระดับการผลิตสินค้าขั้นปฐมที่สูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันลงสู่ระดับที่จำเป็นสำหรับการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน จัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำทั้งด้านกายภาพและเศรษฐกิจ รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียวเป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ห้างหุ่นส่วน และบริษัทเพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด พิจารณาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่และแหล่งน้ำ ใช้เทคโนโลยีการผลิตในระดับที่เหมาะสม ใช้กลไกตลาดในการป้องกันความเสี่ยง ตลอดจนส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและระบบเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

        ปรับโครงสร้างการผลิตภาคบริการโดยเร่งพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมโยงกันเป็นโครงข่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เร่งพัฒนาท่าเทียบเรือขนาดใหญ่เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยวทางทะเล ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมและทันสมัยทั้งการควบคุมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและส่งเสริมการท่องเที่ยวและกำหนดและจัดทำกฏหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของไทยสู่สากลและรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวให้สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเชิงพื้นที่ในลักษณะกลุ่มคลัสเตอร์ท่องเที่ยว                             โดยสนับสนุนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของพื้นที่ที่มีความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพ วิถีชีวิต/วัฒนธรรมท้องถิ่นและกิจกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ทั้งประเทศที่มีพรมแดนติดกันและประเทศที่มีโครงข่ายคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงกันเพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบองค์รวมทั้งระบบ

          พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อเป็นแหล่งการถ่ายทอดเทคโนโลยี เชื่อมโยงการผลิตกับอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ประเทศและเป็นกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและบริการทั้งในระดับอนุภูมิภาคและในภูมิภาคอาเซียน

          พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าการลงทุน เช่น โลจิสติกส์และพลังงาน รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนการลงทุนอื่นๆ เช่น ลดอุปสรรคการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ทั้งภาคการผลิต การตลาด การบริหารจัดการเงิน และโลจิสติกส์ เชื่อมโยงเศรษฐกิจดิจิตอล ในการอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งปัญญาและการเรียนรู้ มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ การลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังและการใช้พลังงานทดแทน การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์ การจัดตั้งสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศบริษัทการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบและการตอบแทนสู่สังคมขององค์กร และกิจการเพื่อสังคม

 • การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่าง มีคุณค่า

1.การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ                

โดยช่วงวัยเด็กตั้งแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้าน วัยเรียน วันรุ่น ให้มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงาน ให้มีการพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงานเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ วัยผู้สูงอายุ ให้มีการทำงานที่เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดำรงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และระบบบริการสุขภาพ

2.การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการการศึกษาใหม่เพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability)

3. ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา

4.พัฒนาคุณภาพครู ทั้งระบบ ตั้งแต่กระบวนการผลิต สรรหา และการคัดเลือกให้ได้คนดี คนเก่ง รวมทั้งระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน

5.ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างสมรรถนะกำลังคนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่ระบบปฐมศึกษาจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้ ปรับหลักสูตรและผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้

6.การพัฒนาด้านสุขภาพ โดยส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการ

แพทย์เพื่อรองรับการเป็นสังคมผู้สูงอายุทั้งในด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุยกระดับการบริหารจัดการระบบสุขภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว โดยพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรด้านสาธารณสุข บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในรูปแบบเครือข่ายที่มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาศักยภาพของประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ นานาชาติทั้งในด้านศูนย์กลางบริการสุขภาพ (Medical Service Hub) ศูนย์กลางบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Hub) ศูนย์กลางยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (Product Hub)  และศูนย์กลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) เพื่อนำรายได้กลับมาใช้ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณะสุขภายในประเทศรวมทั้งส่งเสริมการให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพในทุกนโยบายสาธารณะ (Health in All Policies) เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของทุกภาคส่วนตระหนักถึงผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อสุขภาพประชาชน

7.การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อการดำรงชีพในสังคมสูงวัย โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและความจำเป็นทางกายภาพให้เหมาะกับวัย และการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในด้านการจัดบริการสุขภาพและสวัสดิการสังคมอย่างบูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพและความพร้อมให้เป็นต้นแบบของการดูแลผู้สูงอายุเพื่อขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ตลอดจนการพัฒนานวัตกรรมในการใช้ชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุ

การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

1.การยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพ

แรงงานโดยสนับสนุนให้แรงงานมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานอย่างมีมาตรฐาน ปรับโครงสร้างค่าจ้างแรงงานให้ชัดเจนและสะท้อนทักษะฝีมือแรงงานอย่างแท้จริง เร่งผลักดันให้การใช้ระบบมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เพิ่มผลิตภาพทางการผลิตของเกษตรกรรายย่อย โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับพื้นที่ สร้างหลักประกันรายได้แทนการอุดหนุนด้านราคาสินค้าเกษตร ลดต้นทุนทางการเกษตรโดยสนับสนุนปัจจัยการผลิต

2.การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก โดย 

 1. พัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างหลากหลายโดยเฉพาะระบบบริการสาธารณสุขและการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวัสดิการสังคม และกระบวนการยุติธรรม
 2. สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค กำหนดเป็นนโยบายที่อยู่อาศัยแก้ปัญหาชุมชนแออัดในเมืองโดยดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจเอกชน
 3. การจัดรูปแบบสวัสดิการพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้า (Customized Wwlfare) ที่คำนึงถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีแนวทางการรับภาระค่าใช้จ่ายร่วมกัน (Cost Sharing)

3.การสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงทรัพยากร โดยปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร

สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนได้มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำกินในที่ดินปฏิรูประบบการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้อย่างแท้จริงด้วยการผลักดัน พรบ.ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.... และบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกันของหน่วยงาน และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับโครงสร้างภาษีที่เป็นธรรม เช่น ภาษีทีดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีมรดก และภาษีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

4.การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียมโดยการเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งด้านกฎหมายให้แก่ประชาชน รวมทั้งการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายเพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ เช่น กฎหมายป่าชุมชน กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายที่ดิน เป็นต้น

 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง

1.การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองเตรียมความพร้อมรองรับความเป็น

เมือง ทั้งด้านการบริหารจัดการด้านผังเมืองด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษาและระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของคนในเมือง รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการบริหารจัดการเมืองตามระดับการพัฒนา

2.การพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้าน ส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโบจิสติกส์ของประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศทั้งด้านการค้า การลงทุน และการบริการ โดยคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในห่วงโซ่อุป่าน และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งปรับลดกระบวนงานด้านอำนวยความสะดวกทางการค้า ขนส่ง และโลจิสติกส์ให้มีความสะดวกและมีประสิทธิภาพต่อภาคธุรกิจอย่างแท้จริง

 1. การส่งเสริมการลงทุน การค้าชายแดน และการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดนเพื่อดึงดูดให้นักลงทุนในภูมิภาคเข้ามาลงทุนในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งส่งเสริมการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ชายแดนโดยให้ความสำคัญกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการลงทุนและสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว และการให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกด้านการค้าชายแดนและการผ่านแดนระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคมากขึ้น

   2.การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการเติบโตสีเขียว ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดย

คำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัว ปกป้องรักษาทรัพยากรป่าไม้ โดยสนธิกำลังของทุกภาคส่วนนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพิ่มพื้นที่ป่าไม้โดยส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนและแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้ กระจายการถือครองที่ดิน จัดทำฐานข้อมูลที่ดินเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้า กำหนดเพดานการถือครองที่ดินที่เหมาะสม และกำหนดมาตรการป้องกันการถือครองที่ดินของคนต่างชาติ บริหารจัดการน้ำเพื่อให้เกิดความยั่งยืน บูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างเป็นระบบ สร้างศูนย์ข้อมูลทรัพย์กรน้ำ จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการน้ำในระดับพื้นที่ เช่น คณะกรรมการลุ่มน้ำ และองค์กรผู้ใช้น้ำ คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง ลดความขัดแย้งเชิงนโยบายระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การท่องเที่ยว การประมง และวิถีชีวิตของชุมชน บริหารจัดการโดยกำหนดปริมาณที่เหมาะสมในการนำแร่มาใช้ประโยชน์ คำนึงถึงความจำเป็นและมูลค่าในอนาคต บังคับใช้มาตรการควบคุมผลกระทบจากการทำเหมืองแร่ที่ก่อมลพิษต่อสภาพแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน

        2 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างระบบหมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society ผ่านมาตรการต่างๆ เช่น การปฏิรูประบบภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสิ่งแวดล้อม การศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม มาตรฐานและฉลากสินค้า เป็นต้น

        3 การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว เพื่อยกระดับประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมสีเขียว ส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถปรับระบบสู่ห่วงโซ่อุปทานหรือห่วงโช่คุ้มค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Supply Chain/Green Value Chain) ส่งเสริมการทำการเกษตรกรรมยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมภาคบริการที่มีผลกะทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย เพื่อให้ประเทศไทยมีศักยภาพให้มีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

        4 การจัดการมลพิษและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ำเสีย และของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน เร่งรัดแก้ไขปัญหาจัดการขยะเป็นลำดับแรก โดยส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อนำมากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่กำจัดในพื้นที่วิกฤต สร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยให้ความรู้แก่ประชาชน และการบังคับใช้กฎหมาย

         5 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ผลักดันการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน หาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้ายแรงงาน การบริหารจัดการพลังงานและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

        6 การเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบการเตือนภัย ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วม วางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง พัฒนาเมืองที่สามารถปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climait Resilience City) การให้บริการของระบบนิเวศ ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนในการรับมือภัยพิบัติโดยสร้างแนวป้องกันตามแนวธรรมชาติ และการจัดทำแผนธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพร้อมรองรับแนวโน้มการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต

      การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

       1 การสร้างความโปร่งใส ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการ โดยให้มีช่องทางให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง เข้าตรวจสอบข้อมูลของภาคราชการและร้องเรียนได้ เช่น ข้อมูลการประกวดราคาจัดซื้อ จัดจ้างโครงการของทางราชการ ข้อมูลการประมูลโครงการ ผู้ชนะการประมูลและราคาปิดประมูลข้อมูลความก้าวหน้าตามกระบวนการยุติธรรม เช่น คดีที่ไม่ดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล คดีทุจริตคอร์รัปชั่นและคดีที่ประชาชนให้ความสนใจในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ

       2 การพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความเป็นมืออาชีพและเพียงพอต่อการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ระบบราชการเล็กกระทัดรัดแต่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง

       3 การสร้างรูปแบบการพัฒนา อปท. ให้เหมาะสม สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเป็นแกนหลักในการประสานเครือข่ายและเชื่อมโยงภาคส่วนต่างๆ ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      4 การสร้างระบบตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ สร้างผลงานที่มีคุณภาพ รวดเร็วและน่าเชื่อถือ สามารถเป็นเครื่องมือให้กับคณะรัฐมนตรีประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาม ประเมินผลโครงการใหญ่ๆ ที่มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นจำนวนมาก และเป็นโครงการที่มีผลกระทบในวงกว้าง

        1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด

          ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดเหนือตอนบน 2

วิสัยทัศน์

“ประตูการค้าสู่สากล โดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา สินค้าเกษตรปลอดภัย ประชาชนร่วมใจอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ”

-กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 : จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน)

-พื้นที่ : 36,323 ตารางกิโลเมตร

-หน่วยงานการปกครอง  : 50 อำเภอ 369 ตำบล 4,148 หมู่บ้าน

-ด่านชานแดนถาวร 7 แห่ง จุดผ่อนปรน 1 แห่ง ท่าเรือ 1 แห่ง

ทิศทางการพัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสภาพแวดล้อมในการพัฒนาการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์เชื่ออนุภาคลุ่มน้ำโขงและเตรียมพร้อมรับความร่วมมือประชาคมอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยที่มีศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและสนับสนุนการยกระดับการพัฒนาสังคม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและสุขภาพ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่การเป็นกลุ่มจังหวัดสีเขียว

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย (พ.ศ.2558-2561)

วิสัยทัศน์จังหวัดเชียงราย

“เมืองแห่งการค้าการลงทุน การเกษตร และการท่องเที่ยว

รุ่งเรืองด้วยวัฒนธรรมล้านนา นำพาประชาอยู่เย็นเป็นสุข

 1. ทิศทางการพัฒนาจังหวัด

จังหวัดเชียงราย  ประกอบด้วยเขตการปกครอง 18 อำเภอ 124 ตำบล 1,751 หมู่บ้าน ตั้งอยู่เหนือสุดของประเทศ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ สหภาพพม่าและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชากรมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประเพณีและวัฒนธรรมมีเอกลักษณ์โดดเด่น และมีฐานเศรษฐกิจที่หลากหลาย  รวมถึงเป็นพื้นที่การพัฒนาตามระเบียงเศรษฐกิจเหนือ –ใต้ (North – South Economic Corridor) ผ่านเส้นทาง R3A R3B และทางแม่น้ำโขงเชื่อมโยงถึงจีนตอนใต้ ภายใต้กรอบความร่วมมือ GMS และ ACMECkS ในด้านการคมนาคม การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การศึกษา และวัฒนธรรม ดังนั้น จึงมีเป้าประสงค์รวม ดังนี้

1.เพื่อสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน บริการโลจิสติกส์ การเกษตรและการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน + 6 และ GMS

2.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางหลักในการสร้างภูมิคุ้มกันในการสร้างคน สังคมที่มีคุณภาพ

3.เพื่อสร้างสมดุลของระบบนิเวศและการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีคุณภาพ

4.เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ปกติและแนวชายแดน

 1. ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564

1.การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุนการเป็นศูนย์กลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถีการผลิตการเกษตรยั่งยืน เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ ASEAN+6 และกลุ่มประเทศ GMS

 2.การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพ มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 3.การดำรงฐานวัฒนธรรมล้านนา เพื่อเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงคุณภาพ

 4.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

 5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

 6.การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

           1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด

                   กรอบยุทธศาสตร์ของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561-2564

               วิสัยทัศน์

“ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า พัฒนาคุณภาพชีวิต ประชาชนมีความสุข”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS

          -กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน

          -กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาแหล่งน้ำและระบบบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตร

          -กลยุทธ์ 1.3 พัฒนาการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเจริญเติบโตของท้องถิ่นเพื่อเชื่อมโยง กลุ่มจังหวัด กลุ่มอาเซียน+6และGMS

          -กลยุทธ์ 1.4 พัฒนางานด้านผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

          -กลยุทธ์ 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          -กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพและการตลาด เพื่อเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐานสากล

          -กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของคนในชุมชน

          -กลยุทธ์ 2.4 ส่งเสริม อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและการสาธารณสุข

          -กลยุทธ์ 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ได้มาตรฐานการศึกษา

          -กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสู่อาชีพ

          -กลยุทธ์ 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาการการจัดการศึกษาโรงเรียนประชาคมอาเซียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน

          -กลยุทธ์ 3.4 ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะที่ดีของประชาชนในท้องถิ่น

          -กลยุทธ์ 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

          -กลยุทธ์ 4.1 รักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

          -กลยุทธ์ 4.2 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-กลยุทธ์ 4.3 ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข สื่อด้านอิเลคทรอนิคส์และปัญหาแรงงานต่างด้าว

-กลยุทธ์ 4.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

          ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

                   -กลยุทธ์ 5.1 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   -กลยุทธ์ 5.2 ส่งเสริมและพัฒนาการควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสีย และมลภาวะ

                   -กลยุทธ์ 5.3 ส่งเสริมและพัฒนาการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน

          ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

                   -กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

                   -กลยุทธ์ 6.2 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

                   -กลยุทธ์ 6.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน

                   -กลยุทธ์ 6.4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้และเทคโนโลยี

 1. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   2.1 วิสัยทัศน์

          วิสัยทัศน์การพัฒนาของเทศบาลตำบลงิ้ว

     “ การคมนาคมสะดวก ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึง คุณภาพชีวิตประชาชนเข้มแข็ง แหล่งเกษตรกรรมยั่งยืน ”                     2.2   ยุทธศาสตร์

1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า ระบบประปาปา)

 • แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

1.2 แผนงานการพาณิชย์ (ประปา)

            -งานกิจการประปา

            -งานโรงฆ่าสัตว์

1.3 แผนงานการเคหะและชุมชน

            -งานไฟฟ้าและถนน

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

            -งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • แผนงานการศึกษา

-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

-งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

4.1 แผนงานสาธารณสุข

     -งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

4.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

      -งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

-งานกีฬาและนันทนาการ

-งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

4.4 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

 -งานเทศกิจ

 -งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน

   -งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

   -งานบำบัดน้ำเสีย

5.2 แผนงานการเกษตร

   -งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้

5.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    -งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  

   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

-งานบริหารงานทั่วไป

-งานวางแผนสถิติและวิชาการ

-งานบริหารงานคลัง

   6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

   6.3 แผนงานการศึกษา

-งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

   6.4 แผนงานงบกลาง

-งบกลาง

   6.5 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

-งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

 • เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/กลยุทธ์/ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม
 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ไฟฟ้า ระบบประปาปา)

-พันธกิจ : ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนในการคมนาคมขนส่ง /ก่อสร้างและซ่อมแซมระบบประปา/พัฒนาระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้า

-เป้าประสงค์ : เส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน / ระบบประปาได้มาตรฐาน /ระบบไฟฟ้าฟ้าได้มาตรฐาน

-ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

      -จำนวนถนนที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

      -จำนวนระบบประปาได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

      -จำนวนร้อยละการเข้าถึงพื้นที่เพิ่มขึ้น

-กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

1.1 แนวทาง การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน และการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ

-จำนวนถนนเพิ่มขึ้น

-จำนวนถนนที่ได้รับการซ่อมแซม

-จำนวนการวางระบบประปาเพิ่มขึ้น

-จำนวนการก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร สถานที่

1.2 แนวทางการ พัฒนาระบบสื่อสารและระบบไฟฟ้า

-จำนวนการขยายเขตไฟฟ้า

-จำนวนการปรับปรุง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)ที่ได้รับการซ่อมแซม

-ความเชื่อมโยง

     1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1.การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่นและการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

      2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : 1.การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการขยายตัวของการลงทุนภายในท้องถิ่นและการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

-พันธกิจ : สนับสนุนงบประมาณ/จัดอบรมเพื่อให้ความรู้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ/จัดตั้งกลุ่มอาชีพ

        -เป้าประสงค์ : กลุ่มอาชีพมีความรู้ในการประกอบอาชีพ/สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มได้/เพิ่มประสิทธิในการฝึกอบรม

-ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

         จำนวนการสร้างรายได้ของกลุ่มอาชีพเพิ่มขึ้น/ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ตามโครงการ

         -กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

-จำนวนการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

-จำนวนการขยายพื้นที่ดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น

2.2 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้กับประชาชนเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและการจัดการตลาด เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพทั้งภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด

-จำนวนกลุ่มอาชีพ

-จำนวนผู้ผ่านการฝึกอบรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ

-จำนวนการสร้างรายได้เพิ่มขึ้น

                       -ความเชื่อมโยง

                             1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                             2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

 

 1. การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

-พันธกิจ : จัดหาสถานที่เพื่อรองรับนักเรียน/สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริมนม ให้กับนักเรียน/จัดหาสื่อการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ให้กับนักเรียน

                    -เป้าประสงค์ : นักเรียนมีสถานที่เพียงพอ/อาหารเสริมนม อาหารกลางวันได้มาตรฐานตามหลักโภชนาการ/มีสื่อการสอนที่เพียงพอได้มาตรฐาน

                   -ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

                             จำนวนสถานที่มีเพียงพอสำหรับรองรับนักเรียน/นักเรียนได้รับอาหารเสริมนม อาหารกลางวันเพียงพอตามจำนวนนักเรียน/จำนวนสื่อการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์ได้มาตรฐาน

                    -กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

3.1 ส่งเสริมด้านการศึกษา

-จำนวนการสนับสนุนอาหารกลางวัน/อาหารเสริมนม เพิ่มขึ้น

-จำนวนนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มขึ้น

-จำนวนห้องเรียนเพิ่มขึ้น

3.2 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง

-จำนวนสื่อการสอน วัสดุ ครุภัณฑ์เพิ่มขึ้น

-ความเชื่อมโยง

                             1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

                             2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 4.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

-พันธกิจ : จัดกิจกรรมบริการด้านสาธารณสุข/กิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น/จัดกิจกรรมการด้านสวัสดิการสังคม/จัดกิจกรรมฝึกอบรมหน่วย อปพร./จัดกิจกรรมส่งเสริมการกีฬา

-เป้าประสงค์ : ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง/มีการสืบสานประเพณีท้องถิ่น/ประชาชนได้รับการดูแลด้านสวัสดิการสังคม/หน่วย อปพร.มีความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่/ประชาชนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

                   -ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

                             บริการด้านสาธารณสุขได้มาตรฐาน/จำนวนผู้เข้าร่วมจัดกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น/ประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมเกิดความพึงพอใจ/จำนวนครั้งในการเข้ารับการฝึกอบรมของ หน่วย อปพร./จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพิ่มขึ้น

 • -กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพควบคุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่าย

-มีการบริการด้านสาธารณสุขครอบคลุมทุกพื้นที่

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

-มีกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

-จัดกิจกรรมการด้านสวัสดิการสังคมสม่ำเสมอ

4.4 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น

-มีกิจกรรมฝึกอบรมหน่วย อปพร.อย่างต่อเนื่อง

4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการเพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจควบคู่กับการให้การศึกษา

-มีกิจกรรมส่งเสริมการกีฬาอย่างทั่วถึง

                       

-ความเชื่อมโยง

                             1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

                             2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

 1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

-พันธกิจ : จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการกำจัดขยะครบวงจร/ขุดลอกคลองเพื่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร

                    -เป้าประสงค์ : -การจัดเก็บขยะมีประสิทธิภาพ/การขุดลอกคลองได้มาตรฐาน

                   -ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

                             การจัดเก็บขยะเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น/จำนวนคลองกักเก็บน้ำได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น     

                    -กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ ตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น

-การจัดเก็บขยะเก็บระสิทธิภาพมากขึ้น

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายต้นน้ำเพื่อชะลอการไหลของน้ำและตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า

-จำนวนการขุดลอกคลองเพิ่มขึ้น

 

                      -ความเชื่อมโยง

                             1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

                             2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

  6.การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

-พันธกิจ : จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น/ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม/จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์

 -เป้าประสงค์ : ทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น/บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน/วัสดุ ครุภัณฑ์ได้มาตรฐานตามแบบ

                   -ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

จำนวนหน่วยงานพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนในการพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น/จำนวนบุคลากรได้รับการเข้าฝึกอบรมเพิ่มขึ้น/วัสดุ ครุภัณฑ์ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

                    -กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์

6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

-จำนวนหน่วยงานเข้าร่วมเกี่ยวกับส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น

6.2 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลังวิธีงบประมาณ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและประชาชนมีส่วนร่วม ทั้งนี้เพื่อการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ

-จำนวนการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

6.3 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

-จำนวนครุภัณฑ์เพิ่มมากขึ้น

                        -ความเชื่อมโยง

                             1.ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

                             2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. : 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

 3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

                   3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา

          -  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต

การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม

-ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1. การคมนาคม ไม่สะดวก เนื่องจากถนนที่ใช้สัญจรไปมา บางแห่งยังเป็นดินลูกรังก่อให้เกิด

ฝุ่นละอองเป็นอันตรายต่อสุขภาพ บางช่วงเป็นหลุม เป็นบ่อและสะพานบางแห่งชำรุดเสียหาย

       2.การไฟฟ้า ถนนบางสายขาดไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ทำให้ขาดแสงสว่างเวลาสัญจรไปมาในเวลากลางคืน

-ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

  1.ราษฎรมีรายได้ต่ำ เนื่องจากมีอาชีพที่ไม่มั่นคง ไม่มีอาชีพเสริมรองรับและไม่มีความรู้ด้านอาชีพที่ราษฎรถนัดและสนใจ 

       2.ราษฎรว่างงาน เนื่องจากไม่มีอาชีพเสริมรองรับ นอกเหนือจากการทำนา ทำไร่ ก่อให้เกิดการ

     อพยพออกไปหางานทำยังต่างถิ่น

-ปัญหาด้านสาธารณสุขและอนามัย

       1.ราษฎรขาดความรู้ในด้านการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง โรคไข้หวัดใหญ่และโรคเอดส์

 1. เด็กก่อนวันเรียนและผู้สูงอายุไม่ได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยที่เพียงพอ

-ปัญหาด้านการเกษตร

       1.ขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติมีน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ และมักจะแห้งขอดในฤดูแล้ง

  2.ผลผลิตจากการทำนา ทำไร่ ตกต่ำ เนื่องจากการระบาดของโรคพืช ศัตรูพืชรบกวนและเกษตรกรขาดความรู้ เทคโนโลยีด้านการเกษตร

    -ปัญหาด้านสังคม

       ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตต่ำ เนื่องจาก

 • ราษฎรในหมู่บ้านขาดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • ขาดสถานที่และกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกาย เช่น ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬา
 • สวัสดิการและกองทุนส่งเสริมอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และผู้พิการไม่ทั่วถึง

    -ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร

 ราษฎรส่วนใหญ่ขาดความรู้ด้านการปกครองและด้านกฎหมาย

           -ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

       -ขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเพิ่มพูนทักษะในการเรียนการสอน

       -ขาดกิจกรรมทางด้านศาสนา การปลูกฝังคุณธรรมและศีลธรรม

3.การวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  ANALYSIS

-วิเคราะห์ปัจจัยภายใน   ( Internal  Analysis)

จุดแข็ง (Strength)

 1. ทำเลที่ตั้งเหมาะสม อยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอและอยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเชียงราย มีความสะดวกในการคมนาคม
 2. มีหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาร่วมสนับสนุนการพัฒนาในท้องถิ่น เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงเรียนขยายโอกาส และโรงเรียนประถมศึกษา มีการจัดทำแผนการพัฒนาร่วมกัน เช่นโครงการสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬาและการต่อต้านยาเสพติด โครงการด้านการสาธารณสุขต่าง ๆ ที่สามารถดำเนินการได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพจากความร่วมมือของหน่วยงานดังกล่าว
 3. มีบุคลากรที่พอเพียงและมีประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยมีการจัดแบ่งโครงสร้างการทำงานที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และจัดวางบุคลากรให้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 4. มีความอิสระในการบริหารงบประมาณ จัดเก็บรายได้ และได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จึงสามารถที่จะพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณได้อย่างเต็มที่

จุดอ่อน  (Weakness)

 1. ปัญหาแหล่งน้ำไม่เพียงพอ แหล่งน้ำหลายแห่งไม่สามารถเก็บน้ำได้พอเพียงในฤดูร้อน การแก้ปัญหาจึงพุ่งประเด็นไปที่การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในระยะยาว
 2. การคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านหลายแห่งยังไม่สะดวก ทั้งนี้ยังมีโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนหลายสายที่ชำรุดในหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น
 3. บุคลากรที่มีอยู่ยังต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ได้มีการกำหนดกิจกรรม/โครงการหลายอย่างเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร
 4. เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ยังไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อนึ่งหมายรวมถึง อุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ อุปกรณ์สื่อคอมพิวเตอร์ เครื่องมือทางช่าง รถยนต์ รถบรรเทาสาธารณภัย รถเก็บขยะ เป็นต้น
 5. ชุมชนยังขาดความเข้มแข็งสามัคคี การทำกิจกรรมต่าง ๆ ขาดความร่วมมือจากชุมชน การทำกิจกรรมไม่ต่อเนื่อง ได้มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในตำบล เช่นจัดกิจกรรมอบรมสัมมนา จัดตั้งกลุ่มอาชีพ เป็นต้น

-วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  (External  Analysis)

โอกาส  (Opportunity)

1.นโยบายของรัฐบาล ให้การส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาในหลายด้านเพื่อส่งเสริมการแก้ไขปัญหาความยากจน มีการสนับสนุนงบประมาณมาจากภาครัฐ ผนวกกับการพัฒนาตนเองตามแผนแม่บทชุมชน มีกิจกรรมการพัฒนาหลากหลาย

 1. โอกาสการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้า โดยการบริโภคภายในตำบล อำเภอ ยังมีการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ การส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นนโยบายหนึ่งที่ได้เร่งดำเนินการ แต่ยังไม่คืบหน้าเท่าที่ควร
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงราย ที่เน้นการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ กลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นโอกาสในการพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ดำเนินการส่วนใหญ่จะขอการสนับสนุนและดำเนินการร่วมกับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือหน่วยงานของรัฐบาล เช่นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบยั่งยืน โครงการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

อุปสรรค/ภัยคุกคาม  (Threats)

 1. การผันผวนของราคาสินค้า เช่นน้ำมัน ทองคำ อันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้น การส่งเสริมให้ภาคประชาชนลดการใช้พลังงาน ตามนโยบายของรัฐบาล โดยองค์กรของรัฐต้องเป็นต้นแบบ การส่งเสริมการทำโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การส่งเสริมการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การส่งเสริมกิจการร้านค้าชุมชน อันเป็นการลดการเดินทางไปสู่ตัวเมือง
 2. มีงบประมาณการพัฒนาค่อนข้างจำกัด การดำเนินการโครงการที่เกินศักยภาพของงบประมาณ จำเป็นต้องสรรหาแหล่งงบประมาณภายนอก เช่น งบจากส่วนกลาง งบจากจังหวัด(CEO) งบจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงได้จัดทำแผนพัฒนาโดยมีการแยกแผนงาน/โครงการที่เกินศักยภาพ เพื่อเสนอของบประมาณอุดหนุน และทบทวนแผนงาน ทุกปี
 3. ภาวการณ์แข่งขันทางเศรษฐกิจทวีความรุนแรงมากขึ้น ไทยมีการเปิดเขตการค้าเสรี AFTA สินค้าจากต่างประเทศนำเข้าในราคาถูก มีการละเว้นภาษีนำเข้า กระทบต่อภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านนี้ ในการกำหนดนโยบายและแผนพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาตามนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น

          นโยบายการพัฒนาตำบลงิ้ว เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน  ดังนี้

๑.ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ จัดให้มี ปรับปรุง และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมที่สะดวก ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ให้มีอย่างเพียงพอและทั่วถึง

          ๑.๒ จัดหาแหล่งน้ำเพิ่ม เพื่อรองรับการขยายภาคเกษตรและการอุปโภคบริโภค

          ๑.๓ พัฒนาลำห้วยทุกสาย

          ๑.๔ พัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมเพื่อใช้ในการเกษตร

๒. ด้านการสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย

          ๒.๑ อนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้น่าอยู่ น่าอาศัย และให้เอื้อต่อการดำรงชีพได้อย่างสมดุล

          ๒.๒ จัดการระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบผสมผสานให้เกิดประสิทธิภาพ ไม่ให้เกิดมลภาวะในอนาคต

          ๒.๓ ส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรม ด้านสาธารณสุขแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อ.ส.ม)

๓. ด้านส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

          ๓.๑ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนา ขยายโอกาสทางการศึกษาสร้างโอกาสในการเรียนรู้ส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ

          ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุน สืบสานงานประเพณีอันดีงาม และอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ยั่งยืน

          ๓.๓ จัดให้มีห้องเรียน Internet

          ๓.๔ เพิ่มทักษะของนักเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯในด้านการเรียนการสอน

๔. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

          ๔.๑ ส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน ให้มีรายได้ และให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

          ๔.๒ ส่งเสริม สนับสนุนด้านการกีฬา และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดจากโรคภัย

          ๔.๓ ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรม ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย พร้อมทั้งจัดสวัสดิการให้ครบถ้วน รวดเร็ว

          ๔.๔ ส่งเสริมการอนามัย และความเป็นอยู่ของประชาชน

๕. ด้านการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อย

          ๕.๑ ส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชน

          ๕.๒ เสริมสร้างมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้กับประชาชนได้อย่างทันท่วงที

          ๕.๓ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

๖. ด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร

          ๖.๑ สนับสนุนให้เกิดความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยในชุมชน โดยเน้นการพัฒนาความรู้แก่         ประชาชน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

          ๖.๒ ส่งเสริม สนับสนุน การปรับปรุงและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับบุคลากร และสร้างแรงจูงใจ ในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร

          ๖.๓ บริหารจัดการให้บริการ ตามบทบาทอำนาจหน้าที่ภารกิจ ของเทศบาลสร้างมาตรฐานการบริการให้เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์

          ๖.๔ การบริหารจัดการ ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการส่งเสริมให้               ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

          ๖.๕ ส่งเสริม สนับสนุน และความร่วมมือ กับหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนและหน่วยงานต่างๆในการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

          ๖.๖ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อจัดหางบประมาณที่เกินศักยภาพของเทศบาล

          ๖.๗ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สามารถตอบสนองได้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์                                   ส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

  

สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่

 • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  • ก่อสร้างและซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อถนนระหว่างหมู่บ้าน
  • ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน
 • ด้านเศรษฐกิจ

2.1 ส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎร และสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพในการดำเนินกิจการ

ของกลุ่ม

2.2 ส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยการให้ความรู้รวมถึงการสนับสนุนเมล็ดพันธ์ ปุ๋ยและการกำจัดศัตรูพืชให้กับราษฎร

 • ด้านสาธารณสุข
  • อบรม ส่งเสริมให้ความรู้แก่ราษฎรในเรื่องของ การปฎิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะ
  • ให้ความรู้ในเรื่องของการป้องกัน ควบคุมและระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโรคไม่ติดต่อ
 • ด้านการเกษตร
  • ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลองตาธรรมชาติ สระน้ำและดาดลำเหมืองเพื่อให้ราษฎรมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ

4.2. ก่อสร้างซ่อมแซมประปาในหมู่บ้านและขุดเจาะบ่อบาดาล

 • ด้านสังคม

5.1 สนับสนุนอาหารเสริมพร้อมนมให้กับเด็กและผู้สูงอายุที่ขาดสารอาหาร

            5.2 สนับสนุนกิจกรรมด้านมัณฑนาการและการกีฬา

            5.3 สนับสนุนสวัสดิการ กองทุนสำหรับผู้ยากไร้และผู้พิการ

  6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • รณรงค์การปลูกป่าและจัดการอบรมและสัมมนาเรื่องสิ่งแวดล้อม

  7)  ด้านการเมือง และการบริหาร

 • จัดอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการบริหารและการปกครอง
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารงานของ ตำบล

  8)  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนาธรรม

 • สนับสนุนงานด้านการศึกษา รวมถึงอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน
 • สนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น

               3.2   การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย

-ด้านการเมือง รวมถึงระดับความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์

-ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่เศรษฐกิจรวมในเขตพื้นที่ (เช่นผลผลิต รายได้ รายจ่าย การ
     ออม การลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง

-ด้านสังคม

-นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย

-เทคโนโลยี