ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
46
เมื่อวานนี้
117
เดือนนี้
3,133
เดือนที่แล้ว
3,287
ปีนี้
19,385
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
163,876
ไอพี ของคุณ
35.172.111.47
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

 

ที่ตั้ง

 

    ตำบลงิ้ว อ.เทิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงราย ห่างจากจังหวัดเชียงราย 65 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเทิง ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่การปกครองประมาณ 96,500 ไร่ หรือ 96.5 ตร.กม. มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย
ทิศใต้            ติดต่อกับ ต.ปล้อง และ ต.หนองแรด อ.เทิง
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ต.เวียง และ ต.สันทรายงาม อ.เทิง
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ต.ดอยลาน อ.เมือง และ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

ภูมิประเทศ


     เป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีเทือกเขาเป็นบางส่วน ซึ่งเหมาะสมกับการทำอาชีพทางการเกษตร มีพื้นที่ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ การใช้ประโยชน์พื้นที่ มีดังนี้


- พื้นที่การเกษตรกรรม จำนวน 70,800 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 73.37
- พื้นที่พาณิชยกรรม   จำนวน 14,160 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 14.67
- พื้นที่ที่อยู่อาศัย      จำนวน 11,400 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 11.81
- พื้นที่ส่วนราชการ    จำนวน 140 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 0.15

 

ด้านการเมือง การปกครอง

การบริหารการปกครองของตำบลงิ้ว
แบ่งการปกครองออกเป็น 25 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบล

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวนครัว จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
บ้านป่าติ้ว 1 221 242 235 477
บ้านสว่าน 2 204 223 248 471
บ้านสักใต้ 3 279 299 293 592
บ้านขอนซุง 4 203 233 260 493
บ้านสักสันเชียงใหม่ 5 231 224 228 452
บ้านป่าไผ 6 254 335 356 691
บ้านงิ้วเก่า 7 211 230 226 456
บ้านตุ้มเหนือ 8 293 298 251 549
บ้านตุ้มใต้ 9 187 205 210 415
บ้านโนนสมบูรณ์ 10 129 218 194 412
บ้านสักเหนือ 11 263 313 344 657
บ้านงิ้วใหม่ 12 251 273 267 540
บ้านงิ้วพัฒนา 13 269 256 261 517
บ้านทุ่งลานนา 14 169 202 214 416
บ้านสักสันติราษฎร์ 15 245 311 322 633
บ้านห้วยตุ้มสันติภาพ 16 167 228 228 456
บ้านใหมสันติสุข 17 202 215 233 448
บ้านตุ้มเชียงทอง 18 190 229 242 471
บ้านม่อนพญาอินทร์ 19 140 178 184 362
บ้านสักสันเจริญ 20 125 162 194 356
บ้านสักกลางพัฒนา 21 197 262 297 559
บ้านศรีสว่าง 22 143 174 186 360
บ้านงิ้วบุญเรือง 23 121 140 179 319
บ้านตุ้มรวงทอง 24 112 146 171 317
บ้านใหม่สวนดอก 25 106 133 153 286
รวม   4,912 5,729 5,976 11,705

ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2563

ประชากร

เทศบาลตำบลงิ้ว มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 11,705 คน แยกได้ดังนี้
- ชาย  5,729 คน
- หญิง 5,976 คน

จำนวนครัวเรือน 4,912 หลัง

หน่วยราชการในตำบล


- เทศบาลตำบล 1 แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง