ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
103
เมื่อวานนี้
98
เดือนนี้
406
เดือนที่แล้ว
3,054
ปีนี้
3,460
ปีที่แล้ว
35,920
ทั้งหมด
147,951
ไอพี ของคุณ
44.211.239.1
1
โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

นายจ้อย ศรีใจวัง นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว มอบหมายให้พนักงานเทศบาล ออกดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะในครัวเรือนและลดปริมาณขยะในชุมชน (โครงการถังขยะเปียกลดภาวะโลกร้อน) ณ หอประชุมหมู่บ้าน ทั้ง 25 หมู่บ้าน เพื่อมุ้งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางและจัดทำระบบการเก็บและขนขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลงิ้ว ให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลัก 3Rs และหลักประชารัฐ

09 พฤศจิกายน 2565

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ปีงปบระมาณ พ.ศ.2565 ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

นายจ้อย ศรีใจวัง นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้ว ร่วมกิจกรรมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ปีงปบระมาณ พ.ศ.2565 พร้อมทั้งร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ซึ่งสถานีตำรวจภูธรเทิง ได้คัดเลือกพื้นที่ บ้านสักใต้ หมู่ที่ 3 เป็นหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการฯ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่

08 มิถุนายน 2565

กิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองร่องสว่าน ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย”,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

วันศุกร์ ที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น. อำเภอเทิง ร่วมกับเทศบาลตำบลงิ้ว ได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาคูคลอง กำจัดผักตบชวาและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองร่องสว่าน ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565  โดยนายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง มอบหมายให้ สุทัศน์  ลิ้มวณิชย์กุล ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอเทิง  เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาฯ โดยมีเจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายจ้อย ศรีใจวัง นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้ว ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกคน และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลงิ้ว เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ  

03 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กิ่งกาชาดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอ เข้าร่วมพิธีและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอประชุมอำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

03 มิถุนายน 2565

มอบเครื่องอุปโภคบริโคภให้กับครอบครัวผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้าน ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

เทศบาลตำบลงิ้ว นำโดยนายจ้อย ศรีใจวัง นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล มอบเครื่องอุปโภคบริโภคกับผู้กักตัวจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

17 มกราคม 2565

กิจกรรมทำบุญวันขึ้นปีใหม่ 2565,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

นายจ้อย  ศรีใจวัง นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันจัดงานทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ วันที่ 4 มกราคม 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันเริ่มต้นปีใหม่ และเพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป โดยได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป ในเขตเทศบาลตำบลงิ้ว มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

04 มกราคม 2565

มอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันเชื้อโรค,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

บริษัท ฟาม์มาแฟค แพลน เทคโนโลยี จำกัด (สำนักงานใหญ่) โดยคุณกรณิกา สุริยะกมล และคุณบัวจันทร์ ณ ลำปาง มอบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคระบาดให้กับเทศบาลตำบลงิ้วเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

07 ตุลาคม 2564

กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปี 2564,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

วันศุกร์ ที่ 16 กรกฎาคม 2564  นายจ้อย ศรีใจวัง นายกเทสมนตรีตำบลงิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อผลผลิตของสัตว์น้ำและลดการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  โดย เทศบาลตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจีดเชียงราย

16 กรกฎาคม 2564

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

นายจ้อย ศรีใจวัง นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลงิ้ว ได้มอบทุนปัยจัยพื้นฐาน (กสศ.) แก่เด็กนักเรียน ร.ร.เทศบาลตำบลงิ้ว (ศรีสว่าง) จำนวน 15 ราย รายละ 500 บาท

01 กรกฎาคม 2564

ประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้ว ครั้งแรก,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเทิง เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้ว ครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลงิ้ว ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

04 มิถุนายน 2564

มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค (กลุ่มเสี่ยงสูงที่มีการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019),เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

เทศบาลตำบลงิ้ว โดย นายจ้อย  ศรีใจวัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล มอบถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบปัญหาและครอบครัว เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีการสัมผัสผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต้องกักตัว 14 วัน จำนวน 30 ราย โดยการส่งมอบได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัดแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เป็นกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

25 พฤษภาคม 2564

เทศบาลตำบลงิ้ว ดำเนินทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบ้านผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.00 น. งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลงิ้ว        นำโดย พ.อ.อ.อุทัย  สมนวล ปลัดเทศบาลตำบลงิ้ว ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเทิง ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทำความสะอาดบ้านผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสัมผัสใกล้ชิด ของอำเภอเทิง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวแก่กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ตำบลงิ้ว

23 พฤษภาคม 2564

ล้างตลาด ฆ่าเชื้อโควิด,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

เทศบาลตำบลงิ้ว ล้างตลาดสะอาด ปลอดภัยไร้โควิด-19
วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลงิ้ว นำโดย นายจ้อย ศรีใจวัง นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง จิตอาสา และประชาชนในเขตตำบลงิ้ว ล้างทำความสะอาดตลาดสดในพื้นที่ ตามหลักการสุขาภิบาล เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ตลาดจัดให้มีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิร่างกาย มีจุดตั้งวางเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้าอนามัย และจัดเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้กับผู้มาใช้บริการอย่างเคร่งครัด 

20 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมล้างตลาด,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th

เทศบาลตำบลงิ้ว นำทีมโดย นายกจ้อย ศรีใจวัง พร้อมคณะ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ทำการล้างตลาดสดบ้านสัก เพื่อป้องกันกรแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา

19 พฤษภาคม 2564

นับคะแนนเลือกตั้งใหม่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลงิ้ว เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1,เทศบาลตำบลงิ้ว,ngewchiangrai.go.th
13 พฤษภาคม 2564

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (50 รายการ)