ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัดศูนย์ดำรงธรมมข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
30
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
249
เดือนที่แล้ว
2,251
ปีนี้
12,218
ปีที่แล้ว
47,820
ทั้งหมด
70,258
ไอพี ของคุณ
18.204.55.168
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

 

ที่ตั้ง

 

    ตำบลงิ้ว อ.เทิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงราย ห่างจากจังหวัดเชียงราย 65 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเทิง ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่การปกครองประมาณ 96,500 ไร่ หรือ 96.5 ตร.กม. มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย
ทิศใต้            ติดต่อกับ ต.ปล้อง และ ต.หนองแรด อ.เทิง
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ต.เวียง และ ต.สันทรายงาม อ.เทิง
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ต.ดอยลาน อ.เมือง และ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

ภูมิประเทศ


     เป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีเทือกเขาเป็นบางส่วน ซึ่งเหมาะสมกับการทำอาชีพทางการเกษตร มีพื้นที่ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ การใช้ประโยชน์พื้นที่ มีดังนี้


- พื้นที่การเกษตรกรรม จำนวน 70,800 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 73.37
- พื้นที่พาณิชยกรรม   จำนวน 14,160 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 14.67
- พื้นที่ที่อยู่อาศัย      จำนวน 11,400 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 11.81
- พื้นที่ส่วนราชการ    จำนวน 140 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 0.15

 

ด้านการเมือง การปกครอง

การบริหารการปกครองของตำบลงิ้ว
แบ่งการปกครองออกเป็น 25 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบล

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-สกุล ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
บ้านป่าติ้ว 1 นายวิเชียร  ไชยชุมภู 080-120-8208 204 223 248 471
บ้านสว่าน 2 นายสายธาร  ปิงสุขแสน 089-838-5001 279 299 293 592
บ้านสักใต้ 3 นายอรุณ  ไชยตัน 088-232-4804 203 233 260 493
บ้านขอนซุง 4 นายศุภกรฑ์  แก้วนวล (กำนัน ต.งิ้ว) 082-180-5559 221 242 235 477
บ้านสักสันเชียงใหม่ 5 นายอำนวย  ปันคำ 084-740-6194 231 224 228 452
บ้านป่าไผ่ 6 นางธงชัย  แก้วนวน 090-760-9003 254 335 356 691
บ้านงิ้วเก่า 7 นายประจักร์  หลวงเป็ง 080-672-0265 211 230 226 456
บ้านตุ้มเหนือ 8 นายธนพงษ์ เจริญพัฒนาสกุล 087-172-6560 293 298 251 549
บ้านตุ้มใต้ 9 นายพิเชษฐ์  คำตัน 098-794-4772 187 205 210 415
บ้านโนนสมบูรณ์ 10 นายจำรัส  ประสาวะโท 093-227-8816 129 218 194 412
บ้านสักเหนือ 11 นายสังวาน  มุงเมือง 087-189-9862 263 313 344 657
บ้านงิ้วใหม่ 12 นายสุทน เป็กธนู 081-033-1171 251 273 267 540
บ้านงิ้วพัฒนา 13 นายบุญหนัก  หมื่นดวง 099-384-0085 269 256 261 517
บ้านทุ่งลานนา 14 นายวีระยุทธ  ปิจจะ 080-493-5162 169 202 214 416
บ้านสักสันติราษฎร์ 15 นายชาญ  ไชยชะนะ 064-227-4939 245 311 322 633
บ้านห้วยตุ้มสันติภาพ 16 นายสุเมธ  จันทร์เป็ง 087-182-9184 167 228 228 456
บ้านใหม่สันติสุข 17 นายอินเขียน  เผื่อนา 097-945-1781 202 215 233 448
บ้านตุ้มเชียงทอง 18 นายชาติ  สุริยะ 093-389-5543 190 229 242 471
บ้านม่อนพญาอินทร์ 19 นายสงกรานต์  อินต๊ะสอน 090-449-7307 140 178 184 362
บ้านสักสันเจริญ 20 นายสุพัฒน์  แก้วจันทร์เป็ง 084-806-0311 125 162 194 356
บ้านสักกลางพัฒนา 21 นายสงวน  ตันบุญเรือง 083-477-8856 197 262 297 559
บ้านศรีสว่าง 22 นายสมัย  วุฒิพรหม 081-179-6643 143 174 186 360
บ้านงิ้วบุญเรือง 23 นายเหวี่ยน  สักกีราช 085-030-6925 121 140 179 319
บ้านตุ้มรวงทอง 24 นายรณชัย  หลวงเป็ง 089-559-8273 112 146 171 317
บ้านใหม่สวนดอก 25 นายประทิศ  ปุระตา 086-114-2203 106 133 153 286
รวม 4,912 5,729 5,976 11,705

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2562

ประชากร

เทศบาลตำบลงิ้ว มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 11,705 คน แยกได้ดังนี้
- ชาย  5,729 คน
- หญิง 5,976 คน

จำนวนครัวเรือน 4,912 หลัง

หน่วยราชการในตำบล


- เทศบาลตำบล 1 แห่ง

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง