ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลงิ้ว จังหวัดเชียงราย วิสัยทัศน์ : แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ทิวทัศน์สวยสะอาด ปราศจากมลภาวะ ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ปลัด

ร้องเรียนร้องทุกข์

คู่มือประชาชน

facebook

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ตรวจเช็คอีเมล

ระบบจัดการข้อมูลเว็บไซต์ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/11/2561
วันนี้
26
เมื่อวานนี้
49
เดือนนี้
529
เดือนที่แล้ว
815
ปีนี้
45,040
ปีที่แล้ว
10,219
ทั้งหมด
55,260
ไอพี ของคุณ
3.80.6.254
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพทั่วไป

 

ที่ตั้ง

    ตำบลงิ้ว อ.เทิง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดเชียงราย ห่างจากจังหวัดเชียงราย 65 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอเทิง ประมาณ 5 กิโลเมตร มีเนื้อที่การปกครองประมาณ 96,500 ไร่ หรือ 96.5 ตร.กม. มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลอื่นๆ ดังนี้

ทิศเหนือ         ติดต่อกับ ต.ไม้ยา อ.พญาเม็งราย
ทิศใต้            ติดต่อกับ ต.ปล้อง และ ต.หนองแรด อ.เทิง
ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ ต.เวียง และ ต.สันทรายงาม อ.เทิง
ทิศตะวันตก     ติดต่อกับ ต.ดอยลาน อ.เมือง และ ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย

 

ภูมิประเทศ


     เป็นพื้นที่ราบลุ่มและมีเทือกเขาเป็นบางส่วน ซึ่งเหมาะสมกับการทำอาชีพทางการเกษตร มีพื้นที่ป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ การใช้ประโยชน์พื้นที่ มีดังนี้


- พื้นที่การเกษตรกรรม จำนวน 70,800 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 73.37
- พื้นที่พาณิชยกรรม   จำนวน 14,160 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 14.67
- พื้นที่ที่อยู่อาศัย      จำนวน 11,400 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 11.81
- พื้นที่ส่วนราชการ    จำนวน 140 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 0.15

ด้านการเมือง การปกครอง

การบริหารการปกครองของตำบลงิ้ว
แบ่งการปกครองออกเป็น 25 หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลตำบล

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ชื่อ-สกุล ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
บ้านป่าติ้ว 1 นายวิเชียร  ไชยชุมภู 080-120-8208 139 243 263 506
บ้านสว่าน 2 นายสายธาร  ปิงสุขแสน 089-838-5001 161 305 308 613
บ้านสักใต้ 3 นายอรุณ  ไชยตัน 088-232-4804 136 242 249 491
บ้านขอนซุง 4 นายศุภกรฑ์  แก้วนวล (กำนัน ต.งิ้ว) 082-180-5559 130 252 226 478
บ้านสักสันเชียงใหม่ 5 นายอำนวย  ปันคำ 084-740-6194 141 227 251 478
บ้านป่าไผ่ 6 นางธงชัย  แก้วนวน 090-760-9003 195 350 360 710
บ้านงิ้วเก่า 7 นายประจักร์  หลวงเป็ง 080-672-0265 210 245 230 475
บ้านตุ้มเหนือ 8 นายธนพงษ์ เจริญพัฒนาสกุล 087-172-6560 155 320 265 585
บ้านตุ้มใต้ 9 นายพิเชษฐ์  คำตัน 098-794-4772 210 206 202 408
บ้านโนนสมบูรณ์ 10 นายจำรัส  ประสาวะโท 093-227-8816 83 193 185 378
บ้านสักเหนือ 11 นายสังวาน  มุงเมือง 087-189-9862 170 342 365 707
บ้านงิ้วใหม่ 12 นายสุทน เป็กธนู 081-033-1171 156 278 275 553
บ้านงิ้วพัฒนา 13 นายบุญหนัก  หมื่นดวง 099-384-0085 162 268 284 552
บ้านทุ่งลานนา 14 นายวีระยุทธ  ปิจจะ 080-493-5162 103 222 217 439
บ้านสักสันติราษฎร์ 15 นายชาญ  ไชยชะนะ 064-227-4939 182 348 336 684
บ้านห้วยตุ้มสันติภาพ 16 นายสุเมธ  จันทร์เป็ง 087-182-9184 142 231 243 474
บ้านใหม่สันติสุข 17 นายอินเขียน  เผื่อนา 097-945-1781 157 246 225 471
บ้านตุ้มเชียงทอง 18 นายชาติ  สุริยะ 093-389-5543 128 212 222 434
บ้านม่อนพญาอินทร์ 19 นายสงกรานต์  อินต๊ะสอน 090-449-7307 109 184 182 366
บ้านสักสันเจริญ 20 นายสุพัฒน์  แก้วจันทร์เป็ง 084-806-0311 114 168 198 366
บ้านสักกลางพัฒนา 21 นายสงวน  ตันบุญเรือง 083-477-8856 158 294 318 612
บ้านศรีสว่าง 22 นายสมัย  วุฒิพรหม 081-179-6643 113 183 195 378
บ้านงิ้วบุญเรือง 23 นายเหวี่ยน  สักกีราช 085-030-6925 99 172 488 360
บ้านตุ้มรวงทอง 24 นายรณชัย  หลวงเป็ง 089-559-8273 101 171 181 352
บ้านใหม่สวนดอก 25 นายประทิศ  ปุระตา 086-114-2203 92 148 153 301
รวม 3,546 6,050 6,121 12,171

ประชากร


เทศบาลตำบลงิ้ว มีจำนวนประชากร ทั้งหมด 12,171 คน แยกได้ดังนี้
- ชาย 6,050 คน
- หญิง 6,121 คน

หน่วยราชการในตำบล
- เทศบาลตำบล 1 แห่ง - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง